Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

POPEYE (MOVIE)...

The sailor-man Popeye travels to a town called Sweet Haven, falls in love with Olive Oyl, adopts Swee' Pea, and makes an enemy with Bluto...

Δεν υπάρχουν σχόλια: